top of page

השנה היא שנת 820 לאדוננו ויבול החיטה עלה יפה. נראה שאפשר יהיה לקצור כמאתיים חביות גרעינים בסוף הקיץ ומהם לטחון כשלוש מאות שקי קמח אצל טוחן הכפר, ומתוכם יתירו לנו כנראה להשתמש בעשרה שקים עד לשנה הבאה. רווח נאה גמל לנו האלוהים הטוב באמצעות שליחו המלך יוהן המייטיב.

הקדמה

מאז נעורי, כתבתי כך כל שנה בספר החווה, את כמות היבולים, את כמויות החביות שהם מילאו ומה נותר לנו מהם למאכל עבור בני הבית. אבי לימדני קרוא וכתוב, על אף שהסתכן בכך בתלייה. לא סיפרנו לאיש את דבר היותי הכותבת.

bottom of page